Date din comuna

  Educatie ... detalii

  Economie ... detalii

  Paza si ordine ... detalii

  PSI ... detalii

  Sanatate ... detalii

  Religie ... detalii

  Avizier virtual ... detalii

  Traditii si obiceiuri ... detalii

  Zilele comunei ... detalii

  Linkuri utile ... detalii

  free counters

 

 Paza si ordine


 

România

Judetul Suceava

Comuna Paltinoasa

Consiliul local

H O T A R Â R E

privind modalitatea de efectuare a pazei

în comuna Paltinoasa, judetul Suceava

Consiliul local al comunei Paltinoasa, judetul Suceava ;

Având în vedere :

•  Expunerea de motive prezentata de primarul comunei Paltinoasa, înregistrata cu nr. 1.822 din 26.01.2007 ;

•  Raportul de specialitate nr. 1.996 din 29.01.2007 prezentat de Compartimentul buget-contabilitate, impozite si taxe locale ;

•  Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului si turism ;

•  Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru administratia publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor ;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2005 si prin Legea nr. 9 din 09.01.2007; ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2), litera d, alin. (6), litera a), punctul 7.) si art. 46, alin.(2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba organizarea pazei comunale în comuna Paltinoasa prin paza proprie (cu paznici salariati din structura proprie).

Art.2 Întocmirea planului de paza, instruirea si controlul personalului de paza din localitatile Paltinoasa si Capu Codrului, se va efectua de organele Postului local de politie Paltinoasa.

Art.3 Pentru plata serviciilor de paza, se instituie urmatoarea taxa speciala:

•  * 15 lei pentru fiecare persoana fizica cu obligatii de paza.

Art.4 Se împuterniceste domnul Catargiu Ionel, sef SVSU, pentru a raspunde de selectia, încadrarea, echiparea, dotarea cu mijloace de protectie, precum si pentru instruirea, planificarea si controlul personalului de paza.

Art.5 Persoanele nominalizate în prezenta hotarâre si Compartimentul buget-contabilitate, impozite si taxe locale, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.

Presedinte de sedinta, Contrasemneaza:

Secretarul comunei,

Rotari Eugenia Corfala Georgeta

 

Paltinoasa, 28 februarie 2007

Nr. 11

 

NOTA : * taxa prevazuta la art. 3, a fost modificata prin Hotarârea Consiliului local nr. 46/ 2010, la cuntumul de 20 lei pentru fiecare persoana fizica cu obligatii de paza, pentru anii 2010 si 2011.

 

POSTUL DE POLITIE PALTINOASA

 

Contact : Tel 0230 231318

 

SEF DE POST : Ag. sef princ. Grumazescu Vasile

Tel: 0740 182139

 

Ajutor sef post : Ag. princ. Ifrim Paul-Valentin

Ag. Poclitaru Andrei